SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇUNDA "ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI SORUMLULUKLARI (TCK m. 220/5)"

Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 5. fıkrası hükmü, "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır." şeklindedir. Hükümde sözü edilen faillikten, "dolaylı faillik" türü anlaşılmalıdır. Zira örgüt yöneticilerinin tek başına işledikleri suçlar ile müşterek fail olarak katıldıkları suçlar bakımından zaten TCK m. 220/4 gereğince, fail olarak sorumlulukları söz konusu olacaktır. Nitekim madde gerekçesinde de yer verilen açıklama,

 

 "Örgüt yapısı içinde, kendisine suç işlemek gibi, örgütün amacına uygun bir görev verilen kişi bu görevini yerine getirmezse; hemen yerine bir diğeri rahatlıkla ikame edilebilmektedir. Bu nedenle, örgütün yöneticisi konumunda olan kişiler, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak sorumlu tutulmalıdırlar." şeklinde olup,

 

"ikame edilebilirlik" ölçütüne dayalı bu açıklama, ünlü Alman ceza hukukçusu Roxin tarafından ortaya atılan "organize hakimiyet mekanizmalarına dayalı dolaylı faillik" teorisi ile örtüşmektedir.

 

Dolaylı faillik kurumu, TCK'nın 37. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm, "Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır." şeklindedir.

 

Bir başkasını, suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişi, dolaylı fail iken, suç tipini kasten, hukuka aykırı ve kusurlu olarak bizzat gerçekleştiren kişi ise doğrudan faildir. Dolaylı faillikte arka plandaki kişi, iradeye hakimiyet sayesinde, tipikliğin gerçekleşmesi için zorunlu olan davranışı bir başkasına yaptırmakta ve bu hakimiyet sebebiyle fail olarak sorumlu tutulmaktadır. Fiilin bütünüyle arka plandaki kişinin eseri olarak nitelendirilebilmesi için, bu kişinin iradesi, araç olarak kullanılan kişinin iradesi üzerinde baskın konumda olmalı, arka plandaki kişi, araç olarak kullandığı kişinin davranışını dilediği şekilde yönlendirebilmeli ve böylece onun fiili üzerinde egemenlik kurmuş olmalıdır.

 

Kendi içinde disiplinli, emir ve komuta zincirini haiz organize bir yapıda, emir ve komuta altında suç işlenmesi durumunda, planlama yaparak emri verenlerle, icrayı gerçekleştirenler farklı kişiler olabilmektedir. Organize hakimiyet mekanizmalarına dayalı dolaylı faillik teorisine göre, disiplinli, organize bir yapıda "masa başı fail" olarak nitelendirilen ve sahip olduğu konum ve gücü kullanmak suretiyle suçu planlayıp, öndeki faillerin iradeleri üzerinde hakimiyet tesis ederek, suçun icrası emrini veren ve o emrin yerine getirileceğinden emin olan bir aktör söz konusudur. Bu kişi, fail arkasındaki faildir. Fiili icra eden kişi ise fail arkasındaki failin emir ve amacına hizmet eden bir araçtan ibarettir. Bu itibarla fiili icra eden kişi, organizasyon içerisinde sadece çarkın bir dişlisi konumundadır, yerini her zaman için bir başkasının alabilmesi mümkündür. Bu sebeple, icrayı gerçekleştiren kişinin kim olduğu, fail arkasındaki fail bakımından önem taşımamaktadır. O sadece, emrinin yerine getirileceğinden emin bir pozisyondadır.

 

TCK m. 220/5'te yer alan örgüt yöneticilerinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılacağına dair hüküm, madde gerekçesinde ikame edilebilirlikten söz ediliyor olsa da Roxin' in görüşünü doğru formüle edemediği gerekçesiyle eleştirilere tabi tutulmuştur. Zira Kanun'da, doğrudan failin işlediği fiilin, örgütü arka planda yöneten kişilere yüklenebilmesi hususunda herhangi bir ölçütün yer almadığı görülmektedir. Bununla birlikte, gerekçede yer verilen "örgüt yapısı içinde kişilerin rahatlıkla 'ikame edilebilir oluşu' sebebiyle, örgüt yöneticilerinin örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak sorumluluğunun öngörüldüğü" açıklaması karşısında, ikame edilebilirliğe ilişkin böyle bir kabulün, peşin ve kestirme bir kabul olduğu, "örgüt varsa ikame edilebilirlik de mevcuttur" şeklinde bir varsayımın, her durumda geçerli olamayabileceği dile getirilmektedir.


...

Makalenin tamamına erişmek ve konuyla ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

 

 

SİBEL ÖZTÜRK HUKUK ve DANIŞMANLIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık , kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık  icari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması

ve/veya


Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.


Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.


Kişisel Verilerin aktarılması;


Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;


Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık iletebilirsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@sibelozturk.av.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Okudum, kabul ediyorum.