SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇUNDA "ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLENMESİ (TCK m. 220/6)"

Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6. fıkrasında, suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüt adına ve örgütün amacı doğrultusunda suç işleyen kişilerin sorumluluğu düzenlenmiş bulunmaktadır. Anılan hüküm,

"(Değişik: 2/7/2012 - 6352/85 md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. (Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.) Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır." şeklindedir.

TCK m. 220/6 hükmüne göre, örgüt adına suç işleyen kimsenin bu fıkra uyarınca cezalandırılabilmesi için, suçu işlediği sırada örgüte üye olmaması gerekmektedir. Zira kişi zaten bu örgütün üyesi ise örgüte üye bir kimsenin, örgüt faaliyeti çerçevesinde suç işlemesi hali, TCK m. 220 f. 4'te düzenlenmiş bulunmaktadır.

Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6. fıkrasına ilişkin gerekçede, söz konusu hüküm ile örgüte hâkim olan hiyerarşik ilişki içinde olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kimsenin, örgüt üyesi olarak kabul edilmesi ve bu nedenle de sorumlu tutulması gerektiği ifade edilmiştir. Kanunda "ayrıca" ibaresine yer verilerek, hiyerarşik yapısına dahil olmadığı örgüt adına suç işleyen kimsenin hem işlemiş olduğu suçtan hem de örgüt üyesi olmaktan dolayı ayrı ayrı cezalandırılacağı, bu bakımdan gerçek içtima kuralının uygulanacağı öngörülmüştür.

Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, örgüt üyesi olarak cezalandırılmasının, kamu barışını bozan suçlarla etkin mücadele etme amacı ile açıklanması mümkündür. Zira örgüt adına işlenen suçlar, örgütsel faaliyetleri ileri götürmekte ve örgütün amaçlarına hizmet etmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, örgüt üyesi olmayan bir kişinin, aynı örgüt üyesi gibi cezalandırılması ceza siyasetine uygun düşmeyebilir. Bu sebeple, bu durumdaki kişilerin örgüt üyesine kıyasla daha az bir yaptırımla cezalandırılmasının hem suç hem de ceza siyasetine uygun düştüğü ve bu sayede fiilin haksızlık içeriğinin de karşılandığı belirtilmelidir.


Nitekim örgüt adına suç işlemenin düzenlendiği TCK m. 220/6'nın ilk hali "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır." şeklinde iken, 02.07.2012 tarih ve 6352 sayılı Kanunla söz konusu hükümde değişiklik yapılarak, 6. fıkraya "Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına ka­dar indirilebilir" hükmü eklenmiştir.


Hükmün kapsamı, 11 Nisan 2013 tarih ve 6459 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle getirilen, "Bu fıkra hükümleri sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır" şeklinde düzenleme ile daha da daraltılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, TCK m. 220 f. 3 kapsamında "silahlı örgüt" nitelemesi yapılmayan bir örgüt adına, örgüte üye olmamakla birlikte, suç işlenmesi durumunda, kişinin sorumluluğu yalnızca işlenen suçtan olacak; bu kimseler ayrıca örgüt üyeliğinden dolayı cezalandırılmayacaklardır.


Belirtmek gerekir ki yine 6459 sayılı Kanun'un 8. maddesiyle Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine eklenen 4. fıkra ile bazı fiillerin, TCK m. 220/6 kapsamından çıkarılması söz konusu olmuştur. Buna göre, terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına işlenen;

"a) terör örgütünün propagandasını yapmak (TMK.m.7/2),

b) terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek, övmek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamaları basmak veya yayımlamak (TMK.m.6/2),

c) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 28/1 inci maddesinde düzenlenen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" suçları bakımından, failler hakkında ayrıca TCK m. 220/6 uyarınca ceza verilmez.

Söz konusu düzenleme, suç politikası ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirilmektedir.

...

Makalenin tamamına erişmek ve konuyla ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz!


SİBEL ÖZTÜRK HUKUK ve DANIŞMANLIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık , kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık  icari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması

ve/veya


Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.


Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.


Kişisel Verilerin aktarılması;


Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;


Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık iletebilirsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@sibelozturk.av.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Okudum, kabul ediyorum.