Hakkımızda

Temel gayemiz, üstlendiğimiz tüm konularda müvekkillerimize nitelikli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmak ve sonuç odaklı çalışmalarımızla müvekkillerimizin başarılarına destek olmaktır. 

Bu gaye ile müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun ve doğru çözümler üretmek bakımından, hukuki ve sektörel gelişmeleri yakından takip etmekte, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetlere etkin olarak katılım göstermekteyiz.

Bilgi, güven, pratiklik, etkinlik, verimlilik ve şeffaflık temel değerlerimizi oluşturmaktadır.


Avukat Sibel ÖZTÜRK,                    

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden derece ile mezun olduktan sonra, Türkiye'nin tanınmış ve önde gelen hukuk bürolarında avukatlık stajını tamamlamış ve akabinde merkezi Ankara'da olan kendi hukuk bürosunu kurarak Ankara Barosu'na bağlı olarak mesleki faaliyetine başlamış ve bugün de adaletin en yüce erdem olduğu inancıyla müvekkillerine danışmanlık ve dava alanlarında profesyonel  hukuk hizmeti vermeye devam etmektedir.

Sibel ÖZTÜRK, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nda, İdare ve Ceza Hukuku alanında lisansüstü eğitimini sürdürmektedir.

Sibel ÖZTÜRK, eğitim hayatı boyunca aldığı pek çok ödül ve üstün başarı belgelerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de aktif görev üstlenmiş, ELSA- Avrupa Genç Hukukçular Derneği (The European Law Students' Association) - Ankara şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, Denetleme ve Danışma Kurulları üyeliği yapmıştır.

2015 yılında ELSA Ukrayna - Odessa tarafından düzenlenen deniz hukuku konulu uluslararası yaz okuluna katılarak sertifika almaya hak kazanmış, yine üniversite yaşamı boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Barolar Birliği'nin eğitimlerine katılım göstererek başarı belgeleri ile sertifikalar almıştır. Halen Ankara Barosu - Parlamento ile İlişkiler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sibel ÖZTÜRK müvekkillerine Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermektedir. 

ÇALIŞMALARI:

1. "Genel İşlem Koşullarında Yürürlük Denetimi", Danışman: Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR
2. "Enerjinin Toptan Satışı", Danışman: Prof. Dr. Hasan AYRANCI
3. "Rehin Hakkının Kazanılması", Danışman: Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR
4. "Haksız Rekabet Hukuku", Danışman: Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK
5. "İştirak Nafakası", Danışman: Doç. Dr. Yıldız ABİK
6. "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası", Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sedat ÇAL
7. "Kamu Özel Ortaklığı ve Türkiye'de Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması", Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sedat ÇAL
8. "Onarıcı Adalet Teorisi ve Diğer Adalet Teorileri", Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Çetin ARSLAN
9. "Türk Ceza Hukuku'nda Kişisel Verilerin Korunması", Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU
10. "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezaları", Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Çetin ARSLAN
11. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunda, "Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi, Örgüt Yöneticilerinin Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçlardan Dolayı Sorumlulukları" ve "Örgüt Adına Suç İşlenmesi", Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Çetin ARSLAN


SİBEL ÖZTÜRK HUKUK ve DANIŞMANLIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık , kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık  icari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması

ve/veya


Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.


Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.


Kişisel Verilerin aktarılması;


Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;


Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Sibel Öztürk Hukuk ve Danışmanlık iletebilirsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@sibelozturk.av.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Okudum, kabul ediyorum.